L.F. Pal'tseva. Iz istorii arkhaicheskoj Grestii: Megary i megaskie kolonii. SPb., 1999.

Surikov Igor E.