Leucon, Hecataeus, Oktamasades and Gorgippos (The Integration of Sindica into the Kingdom of Bosporus according to the Novel Polyaenus (VIII, 55) and the Votive Epigram from Labrys).

Vinogradov Yuri G., Shelov-Kovedyayev Fyodor V.