V.V. Stavnyuk. Femistokl i Afini: diyalnist Femistokla v konteksti evolyutsii afinskogo polisa. Kiev, 2004; V.V. Stavnyuk. Stanovlennya afinskogo polisa. Kiev, 2005

Surikov Igor E.