S.A. Frantsouzoff. Istoriya Khadramauta v epokhu drevnosti. SPb., 2014

Bukharin Mikhail D., Sedov Alexandr V.