Essays on Gupta Culture / Ed. by B.L. Smith. Delhi etc., 1983

Shokhin V. K.