V.M. Strogetsky. Polis i imperia v klassicheskoi Grezii. Nizhnii Novgorod, 1991.

Surikov Igor E.