M.G. Abramzon. Monety kak sredstvo propagandy ofitsial'nol politiki Rimskol imperii. M., 1995

Solomatin M. D.