Some Brief Information on the Bosporian Fortress Kutlak - Athenaeon (?) of Pseudo-Arrian

Lantsov Sergei B.