Phlegontis De Mirabilibus.Translation by M.Y. Grabar-Passek, M.L. Gasparov, V.N. Ilyushechkin. Introduction and Commentary by V.N. Ilyushechkin

Gasparov Mikhail L., Grabar Passek Maria Y., Ilyushechkin V. N.