E.D. Frolov. Russkaya nauka ob antichnosti. SPb., 1999

Strogetsky Vladimir M.