New Decrees of Leucon I, Paerisades and Eumelos from Panticapaeum

Vinogradov Yuri G., Tolstikov Vladimir P., Shelov-Kovedyayev Fyodor V.