Ellinisticheskaya i rimskaya keramika v Severnom Prichernomorie. I. / Ed. D.V. Zhuravlev (Trudy GIM. 102). Moskva, 1998.

Martin А.