S.V. Smirnov. Gosudarstvo Selevka I (politika, ekonomika, obschestvo). M., 2013

Gaibov Vasif A.

References:
  1. Blavatskij V.D. 1953: Istorija antichnoj raspisnoj keramiki. M.