I.V. Pyankov. Srednyaja Asiya v antichnoj geograficheskoj traditsii. Istochnikovedcheskij analis. M., 1997.

Olbrycht М.