The Sources of Eastern European Imagery (A.V. Podosinov. Vostochnaya Evropa v rimskoj kartograficheskoj traditsii. Teksty, perevod, kommentarij, M., 2002)

Zamyatin D. N.