Τού Ίωάννου τού Χρυσοστόμου Κατηχήσεις πρός τούς μέλλοντας φωτίζεσθαι. Introduction, Translation and Commentary by I.V. Prolygina (Moscow)

Prolygina Irina V.