I.G. Gurin. Sertorianskaya voina (82-71 gg.). Ispanskie provintsii Rimskoj respubliki v nachal'nyj period grazhdanskikh voin. Samara, 2001

Korolenkov Anton V.