Problems of Ancient History at Two Conferences in Nizhni Novgorod (November 11-12, 2005; February 6-7, 2006)

Makhlayuk Alexander V.