E.D. Frolov. Paradoksy istorii - paradoksy antichnosti. SPb., 2004

Marinovich Lyudmila P.