V.P. Androsov. Ucheniye Nagardzhuny o Sredinnosti. M., 2006

Lepekhov Sergei Yu.