Ye.V. Siliverstova. Lex Generalis. Imperatorskaya konstitutsiya v sisteme istochnikov greko-rimskogo prava V-X vv. n.e. M., 2007

Marey Alexandr V.