Scythica obsoleta. Review on: A.I. Ivanchik. Nakanune kolonizatsii. Severnoe Prichernomorie i stepnye kochevniki VIII-VII vv. do n.e. v antichnoj literaturnoj traditsii. Folklor, literatura i istoriya. Moskva-Berlin, 2005 (Pontus septentrionalis III)

Kullanda Sergei V.