Yakov Abramovich Lentsman (100th Anniversary of the Birth)

Pavlovskaya A. I.