Assiro-vavilobsky epos. Perevody s shumerskogo i akkadskogo yasykov V.K. Shileiko. Izdanie podgotovil V.V. Yemelyanov. SPb., 2007

Kaplan Golda Kh.