70th Birthday of Vladimir Mikhailovich Strogetskij

Makhlayuk Alexander V.