In Memory of Alexandr Nikolaevich Shcheglov (1933-2009)

Vinogradov Yuri A., Marchenko K. K., Monakhov Sergei Yu.