Greek Colonisation. An Account of Greek Colonies and Other Settlements Overseas. Vol. I / Ed. by G.R. Tsetskhladze. Leiden–Boston, 2006 (Mnemosyne. Bibliotheca classica Batava. Suppl. 193)

Kozlovskaya Viktoria I., Podossinov Alexandr V.