T.B. Perfilova. Obraz afinskoi demokratii v antikovedenii Novogo vremeni. Interpretatsiya V.P. Buzeskula / Pod red. M.V. Novikova. Yaroslavl, 2007

Kudryavtseva Tatiana V.