The 22st Zhebelev Conference at the St. Petersburg State University Dedicated to the 150th Anniversary of M. I. Rostovtzeff (Saint Petersburg, October 28–30, 2020)

Vasilyev A. V., Klimov Oleg Yu., Kulishova Oksana V., Panteleev A. D.