Early Roman State or “Stateless community of Citizens”

Chernyshov Yu. G.