The 21 st Sergeev Conference at the Department of Ancient History, Historical Faculty, Lomonosov Moscow State University (Moscow, January 29 – February 2, 2019)

Baryshnikov Anton Ye., Bugaeva Natalia V., Durnovo Maksim V., Ladynin Ivan A., Obukhov Sergey V., Safronov Alexandr V.