Alexander Leonidovich Smyshlyaev (1951–2019)

Makhlayuk Alexander V.