M. Tullius Cicero. For King Deiotarus. Preface, translation from Latin and commentary by E.V. Smykov (Saratov)

Smykov Evgeniy V.