Viktoriya Ivanovna Denisova (Pruglo) (1929– 2016)

Vinogradov Yuri A., Schaub Igor Yu.