International Symposium “Antique Balkanistics VI” (Vth International Congress on Thracology)

Kaluzhskaya I. A., Tsymbursky Vadim L.