A.B. Kovelman. Ritorica v teni piramid. Massovopye soznaniye rimskogo Egipta. M., 1988.

Pavlovskaya A. I.