Aelius Aristides. Egyptian Oration. Translation and Notes by S. I. Mezheritskaya (St. Petersburg) (the End)

Mezheritskaya Svetlana I.