N.L. Chlenova. Olennye kamni kak istoricheskiy istochnik. Novosibirsk, 1984.

Voronov Yu. N., Yatzenko I. V.