N.A. Chistyakova. Ellinisticheskaya poeziya. Literatura, traditsii i folklor. L., 1988.

Polonskaya K. P.