Parthenii. Narrationes Amatoriae. Translation and Commentary by V.N. Yarkho (Moscow)

Yarkho Viktor N.