Δ.Κ. Βελισσαρόπουλος. Eλληνες καi Iνδοί. H συνάντηση twn δύο κόσmων. Τ. 1–2. Aθhvνα, 1990

Koshelenko Gennadiy A., Sariandini Viktor I.

 

References: