V.A. Gutorov. Antichnaya sotysial’naya utopia: voprosy istorii i teorii. L., 1989.

Panchenko Dmitry V.