Zvi Z. Yavetz. Augustus. The Victory of Moderation. Tel-Aviv, 1988

Lyast R. Ye.