M.I. Rostovtzeff and V.I. Ivanov (New Archival Documents)

Bongard-Levin Grigoriy M., Wachtel М., Zuev V. Yu.