Istoriya drevnego Vostoka. Pod. red. V.I. Kuzishchina. M., 1979.

Rasulova M. М., Yusifov Yu. B.