Land Relations and Elements of Community Organization in Celtic Society

Shkunaev S. V.