Novoye izdaniye grecheskikh elegikov. Poetarum elegiacorum testimonia et fragmenta / Ed. B. Gentili, C. Prato. Pars prior. Lpz., 1979

Yarkho Viktor N.