B. Ja. Stavisky, Kushanskaya Baktriya: problemi istorii i kulturi. M., 1977.

Rtveladze Edward V.