Gravestone of a Warrior from the Chersonesian Chora

Golentsov A. S., Dashevskaya O. D.