A.I. Pavlovskaya. Yegipetskaya khora v IV v. M., 1979.

Sventsitskaya Irina S.